Onze school

Schoolinformatie

 

Brederoschool
Ina Boudierplantsoen 3
9721 XA Groningen.
Telefoon  050 - 3210420
Email post@brederoschool.o2g2.nl
 

Ligging


Onze school is een openbare school. Dat betekent dat ieder kind bij ons welkom is. De school staat in het zuiden van Groningen in de wijk de Wijert-Zuid. (ROUTEBESCHRIJVING). Achter de school ligt een schitterend park met veel groen, waar de school dankbaar gebruik van maakt. De ruimte rond de school is vrij toegankelijk.
 

Het gebouw


Onze school telt ruim 400 leerlingen, verdeeld over 16 groepen.  Wij hebben een speellokaal, een documentatiecentrum, een technieklokaal en een orthotheek. De kleuters hebben gymnastiek in het speellokaal of buiten; de groepen 3 t/m 8 in de gymzaal aan de Vestdijklaan. De gemeenschappelijke ruimte, het “Trefpunt” in het hoofdgebouw, is de plek waar ouders en leerkrachten elkaar ontmoeten voor bijvoorbeeld ouderraadsvergaderingen en teamvergaderingen. Het is ook een plek waar kinderen uit verschillende groepen elkaar treffen. Dat kan zijn om zelfstandig te werken, een boek in onze schoolbibliotheek uit te zoeken of om bij regenachtig weer over te blijven.
 

Organisatie


De leerlingen krijgen les van een team van ca. 25 leerkrachten. De directeur van de school vormt samen met de bouwcoördinatoren het MT.  Sommige groepen hebben één leerkracht; andere groepen hebben er twee. De intern begeleidster coördineert  het zorgsysteem.  Voor spel- en bewegingsonderwijs beschikt de Brederoschool voor de klassen 3 tm 8 over een vakleerkracht. Verder zijn er op school  onderwijsassistentes en ondersteuners (zij werken onder  supervisie van de leerkracht, de directie of de intern begeleider), een conciërge, een TMO-coördinator en een secretaresse werkzaam. Daarnaast biedt de Brederoschool van overheidswege stageplaatsen aan opleidingen van leerkrachten en onderwijs-/klassenassistent

 

Uitgangspunten


Wij begeleiden en stimuleren kinderen om in een veranderende samenleving volwaardig en zelfstandig te functioneren. Daarbij houden wij rekening met de ontwikkelingsfasen en de eigenheid van elk individueel kind. Kinderen die extra aandacht en hulp nodig hebben, krijgen dat zoveel mogelijk. Het team werkt aan onderwijsverbeteringen. Door adaptief onderwijs te geven(onderwijs op maat voor elk kind) krijgt ieder kind de noodzakelijk aandacht. Door te werken met klassikale en groepsinstructie en het organiseren van individuele hulp bieden we hoogwaardig onderwijs. Daarvoor heeft iedere klas een instructietafel, waar de leerkracht individuele kinderen of kleine groepjes kinderen extra aandacht en instructie kan geven.
Wij bevorderen zelfstandigheid, eigen initiatief en creativiteit. Het verkennen van de wereld is belangrijk voor uw kind en de school helpt daar zo goed mogelijk bij. Bij ons ontwikkelt uw kind  cognitieve vaardigheden (taal, rekenen etc.). Aan de sociale en emotionele vorming  besteden we ook veel aandacht door het creëren van een optimale en veilige leeromgeving. Onze pedagogische visie is de basis hoe we op school met elkaar omgaan: betrokkenheid en welbevinden zijn de sleutelbegrippen. Het sociale aspect is voor ons heel belangrijk. Daarbij ontwikkelen wij bij kinderen verantwoordelijkheidsgevoel, respectvol handelen en een kritische instelling. 
 

Net als elke andere basisschool stelt onze school zich ten doel om de kerndoelen die de overheid heeft vastgesteld te realiseren. Deze kerndoelen zijn op verzoek bij de directie verkrijgbaar. Leren gebeurt op de Brederoschool in een doorlopend proces tot en met groep 8. Om vroegtijdig problemen te kunnen signaleren, worden regelmatig toetsen afgenomen. De keuzes die wij maken om de kerndoelen te bereiken staan beschreven in het Schoolplan. In dit Schoolplan staan ook de verbeterpunten die we de komende jaren willen realiseren. Dit Schoolplan kunt u altijd inzien.
 

Uw kind komt op de Brederoschool


Wanneer u overweegt om uw kind naar de Brederoschool te laten gaan, nodigen wij u uit om contact op te nemen voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Als u besluit uw kind bij ons aan te melden dan doet u dat met een inschrijfformulier.  Voordat uw kind 4 jaar wordt is er gelegenheid om een aantal keren mee te draaien in de groep om de overgang van de peuterspeelzaal/crèche naar de basisschool zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Deze wenmomenten worden in overleg met u gepland.

 
Betrokkenheid ouders


Voor onze school is het belangrijk, dat de ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. In de eerste plaats natuurlijk bij de voortgang en ontwikkeling van het eigen kind, maar ook bij de schoolontwikkeling en het organiseren van activiteiten. Dit kan door zitting te nemen in de ouderraad of de medezeggenschapsraad, maar ook op talloze andere wijzen, zoals helpen met schoolse activiteiten, begeleiden met excursies, zorgen voor vervoer, ondersteunen bij festiviteiten etc.

Ouderraad
Een belangrijke taak van de ouderraad is het beheren van de jaarlijkse ouderbijdragen. (Ieder jaar vragen wij, naast de bijdrage voor de schoolreizen en enkele incidentele kleine kostenuitgaven, de ouders om een vrijwillige geldelijke bijdrage, om activiteiten en zaken te kunnen financieren die niet uit het budget van de school kunnen worden betaald). Samen met het schoolteam stelt de ouderraad jaarlijks een activiteitenplan op met een daarbij behorende begroting. De ouderraad is verantwoordelijk voor de uitvoering van de diverse activiteiten en de financiële afwikkeling ervan. 

Medezeggenschapsraad
Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij kan gevraagd en ongevraagd haar mening geven over alles wat met de school te maken heeft. De onderwerpen van de vergaderingen zijn beleidsmatig van aard. De leden van de MR worden door de achterban gekozen en zitten zonder recht-of ruggenspraak in de raad.

Stichting Bredero Middelen
Het doel van deze stichting is materialen en goederen te verwerven voor de school, die door de overheid niet aan de school worden verstrekt. Te denken valt aan, tv’s ,  computers en speciale speelmaterialen. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door ouders. De stichting verkrijgt haar financiële middelen via donaties, maar zij kan ook zelfstandig acties ter verwerving van gelden ondernemen.

Groepsinformatie-avonden
Per groep wordt aan het begin van het schooljaar een groepsinformatie-avond gehouden. U krijgt dan voorlichting over de algemene gang van zaken in de betreffende groep.

Op deze avond kiest men ook een groepsouder met een reserve-ouder voor de ouderraad. Groepsouders worden in principe voor 2 jaar gekozen.

Hulp
Op allerlei manieren zetten ouders zich in voor de school. Voor ieder die wil helpen is er een plekje. Natuurlijk is het niet verplicht, maar graag nodigen wij u uit om ons te helpen bij  verschillende activiteiten, zoals begeleiding naar de schooltuinen, helpen met Sint, Kerst, Pasen, het slotfeest, enz.
 

Opvangmogelijkheden 


Overblijven op de Brederoschool 
Het overblijven op school is een belangrijke voorziening voor zowel ouders als kinderen. De verantwoordelijkheid voor het overblijven ligt bij de school. Ouders blijven verantwoordelijk voor de kosten van de opvang.

Kinderen kunnen op maandag, dinsdag en donderdag tussen de middag overblijven. Op woensdag en vrijdag is er geen overblijf, dan zijn de kinderen om 12.30 uur vrij. Wanneer u uw kind op vaste dagen van de week wil laten overblijven (structurele opvang), dient u zich hiervoor schriftelijk aan te melden. U kunt ook af en toe gebruik maken van de overblijf (incidentele opvang). Structurele opvang kost 10,50 euro per overblijfdag per maand, incidentele opvang kost 3,50 euro per keer. Automatische incasso is voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de opvang. Voor incidentele opvang dient u uw kind voor 11.30 uur aan te melden via email (tmo@brederoschool.o2g2.nl) of d.m.v. een briefje dat u in kunt leveren in het hoofdgebouw, in het kantoor van Monika Kleefman (TMO-coördinator) en Anneke Koopman (secretaresse). Een uitgebreide brochure, aanmeldingsformulieren en mutatieformulieren kunt u ophalen en inleveren bij de coördinator van de TMO of bij de secretaresse op school.

Buitenschoolse opvang
Deze opvang is er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Namens de gemeente Groningen verzorgt de Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) voor onze school naschoolse opvang in het Multifunctioneel Centrum aan de P.C. Hooftlaan 1.  De kinderen worden onder begeleiding van een leidster met de taxi naar deze locatie vervoerd. Ook heeft de SKSG een BSO-groep en een VSO-groep (voorschoolse opvang) in de Brederoschool. Daar is ook opvang mogelijk in de vakanties en tijdens de margedagen.

Daarnaast bestaat er particuliere buitenschoolse opvang:

-          Het Hummelhof in het Maartenshof;

-          De Blokhut aan de van Swietenlaan.
 

Activiteiten


De Brederoschool organiseert regelmatig speciale activiteiten, o.a. schoolreizen, excursies, een bezoek aan de bibliotheek, een museum en een spelletjesdag. Via het aanbod van de gemeentelijke dienst Kunst en Cultuur maakt de Brederoschool gericht gebruik van het kunstzinnige aanbod, dat in de stad aanwezig is (bijv. videoprojecten, dansbijeenkomsten, muziek, film- en toneelvoorstellingen).  De ouderraad organiseert na schooltijd schaaklessen tegen een geringe vergoeding. Onze school doet in principe mee aan de Avondvierdaagse in Haren. Dat kan, als ouders bereid zijn om mee te lopen, maar ook bereid zijn de organisatie voor hun rekening te nemen.
 

Contacten


De Brederoschool onderhoudt zowel intern als extern goede contacten met alle partners en instanties die nodig zijn om goed onderwijs te geven. Zo maakt de school deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen. Onze school heeft regelmatig contact met zowel collega-scholen als instanties met extra expertise..

Daarnaast is er o.a. regelmatig contact met het KCO, de begeleidingsdienst binnen het samenwerkingsverband. Met het voortgezet onderwijs hebben we intensief contact om de overgang van de kinderen optimaal te laten zijn.

De school neemt zelf deel aan verschillende samenwerkingsverbanden op het gebied van wetenschap, techniek en duurzaamheid en de academische basisschool.
 

Actueel


De Brederoschool geeft elk jaar een informatieboekje uit. Dit boekje wordt voor de herfstvakantie meegegeven. Hierin worden allerlei praktische zaken vermeld zoals: de vakantieregeling, de margedagen, (in verkorte vorm zijn belangrijke data al voor de zomervakantie meegegeven), de leden van de ouderraad en de medezeggenschapsraad, de hoogte van ouderbijdragen en schoolreisgelden, de roosters voor zwemmen en gymnastiek, het e-mailadres van teamleden en allerlei andere adressen. Maandelijks wordt u op de hoogte gehouden van allerlei actuele onderwerpen via de Punt Uit, de website, de schoolkrant en de nieuwsbrieven van de medezeggenschapsraad. 
 

Tot slot


De basisschool is een stukje van het leven; voor kinderen en hun ouders. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind bijna dagelijks toe aan onze zorg. De basisschoolperiode een belangrijk deel in een kinderleven en u kiest de school met zorg. Met bovenstaande informatie proberen wij u een beeld te geven waar onze school voor staat. Wanneer u uw kind aanmeldt of belangstelling heeft voor onze school ontvangt u van ons de Schoolgids waarin u deze informatie in een uitgebreidere versie kunt nalezen. Graag nodigen wij u uit om onze school te bezoeken. U kunt daarvoor een afspraak maken, telefoon 050-3210420 of email (post@brederoschool.o2g2.nl) . 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies